kleinschalige kinderopvang in Bussum voor 0 tot 4 jaar

Privacy Policy

privacy policy

FIER Kinderdagverblijf erkent en respecteert het individuele recht op privacy. In onze privacy policy proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe FIER Kinderdagverblijf met uw persoonsgegevens omgaat. 

1. Inleiding
Wij, FIER Kinderdagverblijf, meten bezoeken aan websites om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. Op het meten van bezoek aan websites van onze klanten is de Sitestat of FIER Kinderdagverblijf privacy policy van toepassing. Het hieronder in deze privacy policy bepaalde is van toepassing op het meten van bezoek aan onze eigen website en op andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

2. Meetgegevens
Wij, FIER Kinderdagverblijf, meten bezoeken aan onze websites om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De gegevens die wij meten (“meetgevens”) kunnen persoonsgegevens bevatten, met name IP-adressen en/of cookies. Deze worden hieronder nader uitgewerkt.

IP-adressen
Een IP-adres is een serie nummers waarmee uw computer op het internet kan worden geïdentificeerd. IP-adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die met name van de internet provider die het IP-adres heeft uitgegeven of de bezoeker zelf afkomstig zou kunnen zijn). Om die reden kunnen IP-adressen als persoonsgegeven worden beschouwd.
FIER Kinderdagverblijf gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een individu te herleiden. 
FIER Kinderdagverblijf gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites voor interne onderzoeks- en promotiedoeleinden. 

Tevens kunnen wij de IP-adressen gebruiken om een IP-database te actualiseren die wij in het kader van onze dienstverlening nodig hebben. Daarin is per IP-adres opgenomen: 

• aan wie het IP-adres is uitgegeven volgens de openbare registers; 
• welke domeinnaam bij het IP-adres hoort en wie, volgens de openbare registers, de eigenaar daarvan is, wat voor soort organisatie die eigenaar is (overheid, ICT, onderwijs, etc) en waar die gevestigd is;
• welke geografische lokatie bij het IP-adres hoort (stad of grotere geografische eenheid);
• wat voor verbinding het IP-adres met het internet heeft (kabel, ADSL, etc).

IP-adressen van bezoekers van onze websites worden niet aan derden verstrekt, tenzij zij eerst zijn geanonimiseerd en geaggregeerd.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen indien u een website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om bij uw volgende bezoek te herkennen dat u die website al eerder heeft bezocht. Omdat u door middel van de cookie wordt herkend, kunnen cookies als persoonsgegeven worden beschouwd. Bovendien kunnen cookies zelf persoonsgegevens bevatten. FIER Kinderdagverblijf gebruikt geen cookies – FIER Kinderdagverblijf zal daarom ook niet trachten cookies tot een individu te herleiden.

3. Overige gegevens
Indien u ons zelf persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld op een web formulier, per e-mail of in een contract, zullen wij die slechts gebruiken voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt. Daaronder wordt in ieder geval begrepen contact met u opnemen teneinde u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen waarvan wij vermoeden dat die voor u relevant zouden kunnen zijn.

4. Bewaring
FIER Kinderdagverblijf zal de gegevens waarvoor wij verantwoordelijke zijn niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

5. Wetgeving
In de Europese Unie is op het verwerken van persoonsgegevens richtlijn nr. 95/46/EG van 24 oktober 1995 (PbEG L 281) van toepassing. De richtlijn is te vinden op http://europa.eu.int. Deze richtlijn vormt de basis voor de wetgeving van de landen van de Europese Unie. Voor Nederland is dit de Wet Bescherming persoonsgegevens (“WBP”). De wettekst is te vinden op http://wetten.overheid.nl/.

6. Contact
FIER Kinderdagverblijf streeft ernaar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van ons privacy beleid. Indien u toch vragen of klachten heeft over het privacy beleid van FIER Kinderdagverblijf of als u zich wilt verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of deze wilt inzien of rectificeren, dan kunt u een e-mail sturen naar info@fier-kinderopvang.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. FIER Kinderdagverblijf is ook bereikbaar op het onderstaande adres:

FIER Kinderdagverblijf
Poststraat 4E
1401 EZ Bussum

e-mail: info@fier-kinderopvang.nl

7. Veranderingen aan deze privacy policy
FIER Kinderdagverblijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de inhoud van deze privacy policy aan te brengen. Indien FIER Kinderdagverblijf deze privacy policy wijzigt en onze rechten om uw persoonsgegevens te verwerken worden uitgebreid, dan wordt u via onze website over deze veranderingen bericht en zullen wij dit bredere gebruik alleen toepassen op persoonsgegevens die verkregen zijn na de datum waarop deze privacy policy is veranderd.E-mail: info@fier-kinderopvang.nl